Spring 2020 sports start dates

March 9

Varsity/JV Baseball, 2:30 p.m., Middle School Gym
Varsity/JV Softball, 3:15 p.m., Elementary School Gym

March 10

JV Lacrosse, 5:30 p.m.,  Middle School Gym

March 17

Varsity Track, 3 p.m. , Lilac Gym

March 23

Modified Baseball, 4:30 p.m., Middle School Gym
Modified Softball 4:30 p.m., Elementary Gym
Modified Lacrosse, TBD, Mechanicville
Modified Track, 3 p.m., Lilac Gym